۱۳۹۷ سه شنبه ۴ ارديبهشت
حوزه رياست

الف- حوزه رياست

الف-1 رياست

معرفي: بالاترين مقام مسئول سازمان مي‌باشد که توسط هيئت امناي سازمان دارالقرآن‌الکريم انتخاب مي‌گردد و حکم مسئوليت وي توسط رياست سازمان تبليغات اسلامي صادر مي‌گردد. و داراي اختيارات و شرح وظايف ذيل مي‌باشد.

اهم وظايف:

1 – تنظيم سياست ها و خط‌مشي کلان سازمان و پيشنهاد به هيئت امنا.

2 – پيشنهاد و ارائه ساختار سازماني و شرح وظايف تفصيلي و هرگونه اصلاحات بعدي به هيئت امناء.

3 – تشکيل شوراهاي کارشناسي سازمان در صورت لزوم.

4 – تصويب و ابلاغ دستورالعمل‌ها و آئين‌نامه‌هاي اجرايي لازم در جهت پيشبرد امور و برنامه‌هاي مصوب.

5 – زمان‌بندي و توزيع مناسب کارها و مصوبات هيأت امناي سازمان و نظارت و هدايت لازم تا حصول نتيجه.

6 – نصب و عزل مديران اجرايي سازمان.

 

الف-2 دفتر رياست

معرفي: اين دفتر وظيفه نظارت و هماهنگي امور محوله از سوي رئيس سازمان را دارد و مسئوليت آن به عهده رئيس دفتر مي‌باشد كه از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1 – تنظيم و سازماندهي مراجعات و ارتباطات و تنظيم قرارهاي ملاقات و جلسات رئيس سازمان

2 – پاسخگويي به مراجعات داخلي و خارجي اعم از تماس‌هاي تلفني و مراجعات حضوري حوزه رياست سازمان و ثبت و ضبط آنها

3 – نظارت و کنترل بر حسن اجراي وظايف واحدهاي مختلف سازمان

4 – اخذ گزارش از پيشرفت برنامه‌هاي مصوب

 

الف-3 دفتر طرح و برنامه

3 – 1) معرفي: اين دفتر واحد طراح و برنامه‌ريز و تهيه‌کننده نقشه مهندسي فعاليت‌هاي سالانه سازمان است همچنين ارائه برنامه و بودجه و گزارش فعاليت‌هاي سالانه سازمان و بررسي و تأييد طرح‌ها را بعهده دارد. مسئوليت اين دفتر به عهده مدير طرح و برنامه است كه از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود و گروه (برنامه و بودجه و نظارت) زير مجموعه آن مي‌باشد.

اهم وظايف:

1 – تنظيم و ارائه «برنامه و بودجه» و «گزارش سالانه» طرح‌ها و برنامه‌ها و فعاليتهاي سازمان

2 – تنظيم و ارائه نمودار سازماني، شرح وظايف، شرح مشاغل، آيين‌نامه‌ها و مقررات عمومي موردنياز سازمان و چرخه‌هاي گردش کار حوزه‌هاي مختلف ستادي و صفي

3 – ارزشيابي کمي و کيفي طرحها و برنامه‌هاي مصوب و فعاليتهاي سازمان

4 – اقدام در جهت درخواست و تخصيص اعتبارات سازمان

5 – طراحي و استقرار شبکه‌اي منطقي، کارآمد و جامع جهت جمع‌آوري، طبقه‌بندي و حفظ و نگهداري اطلاعات و آمار سازمان و تجزيه و تحليل اطلاعات و آمار و تنظيم و ارائه نتايج بدست آمده به مسئولين ذيربط

6 – تهيه و تدوين تمامي تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي في‌مابين سازمان و ديگر دستگاهها و نهادها

7 – مشارکت در برگزاري تمامي همايش‌ها

8 – جمع‌آوري اطلاعات و آمار مربوط به فعاليتهاي قرآني

 

الف-3-1 گروه برنامه و بودجه و نظارت:

معرفي:

اين گروه موظف به برنامه‌ريزي و تهيه‌ نقشه مهندسي فعاليت‌هاي سالانه و ارائه برنامه و بودجه و گزارش فعاليت‌هاي سالانه سازمان و بررسي و تأييد طرح‌ها بوده و مسئوليت آن بعهده رئيس گروه مي‌باشد. رئيس گروه با پيشنهاد مدير دفتر طرح و برنامه و از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1 – تهيه و تنظيم «برنامه و بودجه ساليانه» سازمان دارالقرآن‌الکريم

2 – تهيه و تنظيم شرح وظايف، شرح مشاغل، آيين‌نامه‌ها و مقررات عمومي موردنياز سازمان

3 – برنامه‌ريزي و زمان‌بندي طرحها و برنامه‌هاي مصوب و فعاليتهاي سازمان دارالقرآن‌الکريم کارشناسي و ارزيابي طرح‌هاي ارائه شده به سازمان

 

الف-4 دفتر مطالعات راهبردي و تربيت قرآني:

در آغاز چهارمين دهه از حيات طيبه انقلاب بزرگ اسلامي ايران و در راستاي نيل به اهداف و رسالت انقلاب اسلامي، سازمان دارالقرآن‌الكريم مصمم است تا با بهره‌گيري از الگوهاي برگرفته از مفاهيم بلند قرآن كريم و تعاليم انسان‌ساز ائمه اطهار(عليهم السلام) و در جهت ارتقاء، بهسازي و بازآفريني داشته‌هاي مادي و معنوي جامعه اسلامي، ساختار و نظام نويني تحت عنوان «نظام تعليم و تربيت قرآني» ارائه نمايد.

شكل‌گيري اين حركت ارزشمند، حاصل سالها تحقيق، فعاليت و تجربه طراحان، در زمينه تعليم و تربيت معارف و مفاهيم متعالي قرآن كريم بوده و زير بناي آن نيز بر اصول و مباني دين و انديشه اسلامي و نهاد و فطرت الهي استوار گشته است. باشد كه اين حركت در عصر فراتكنولوژي، زمينه‌ساز جهشي اخلاقي و معرفتي براي انسان سرگشته اين عصر بوده و در نهايت موجب بالندگي و سعادت اوگردد.

بديهي است انجام اين مهم علاوه بر تجارب و مطالعات گذشته، نيازمند فعاليتها، مطالعات و تحقيقات جديد، گسترده و جامعي است كه مي‌بايست از طريق سيستم تشكيلاتي منسجم و نظام‌مندي، برنامه‌ريزي و اجرا گردد.لذا هيأت امناي محترم سازمان دارالقرآن الكريم جهت نيل به اين هدف، تشكيل« معاونت مطالعات راهبردي و تربيت قرآني» را از ابتداي سال 1388 در اين سازمان پيش‌بيني نمود كه در تغيير ساختار سازمان در سال1389(بر اساس سند راهبردي) به دفتر مطالعات راهبردي و تربيت قرآني تغيير نام داد. اين دفتر داراي دو گروه (مطالعات راهبردي) و (تربيت قرآني) مي‌باشد.

اهم وظايف:

1. انجام مطالعات مدون و گسترده در زمينه‌ نظريه‌ها و رويكردهاي مختلف تربيتي، فلسفي، جامعه شناسي و روانشناختي در جهت تدوين شاخص‌هاي زير بنايي نظام تعليم و تربيت قرآني.

2. تبديل نتايج مطالعات و تحقيقات به مدلها و روشهاي مختلف عملياتي و تدوين تكنولوژي آموزشي و تربيتي و نظام تعليم و تربيت قرآني.

3. راه‌اندازي و توسعه مراكز مشاوره و كارگاه‌هاي آشنايي با مهارتهاي زندگي قرآني در سطح كشور.

4. تحقيق، پژوهش و تدوين شاخص‌هاي پايه نظام تربيتي مستند به قرآن و عترت (عليهم السلام) و جامع شئون زندگي فردي و اجتماعي آحاد جامعه اسلامي.

5. طراحي نظام تعليم و تربيت قرآني مشتمل بر تمامي چرخه‌هاي آموزشي و مهارتي مورد نياز.

6. احصاء مشكلات و موانع موجود در مسير فراگير و كاربردي نمودن آموزه‌هاي قرآني در سطح جامعه، در جهت رفع موانع وخلأ‌هاي قانوني.

7. زمينه‌سازي و مشاركت جهت اجراي فعاليتهاي نوين و تربيتي قرآني در حوزه ستادي مركز و استانها، تشكل‌هاي قرآني و غيره و حمايت و پشتيباني علمي از فعاليتهاي تحقيقاتي قرآني.

8. تدوين شاخصهاي كارآمد جهت ارزيابي و نظارت بر روند اجراي مطالعات و فعاليتهاي قرآني به منظور كنترل، اصلاح و بازنگري آنها.

9. ايجاد شوراي مشورتي (اتاق فكر) به منظور دريافت ديدگاهها و نقطه نظرات صاحب‌نظران و طراحي فرآيندهاي اجرايي و چارچوب‌هاي عملياتي فعاليت‌هاي مختلف معاونت.

10. سياستگذاري، برنامه‌ريزي، كنترل و پشتيباني واحدهاي زير مجموعه، در راستاي نيل به اهداف.

11. اجراي دستورات محوله از سوي رياست سازمان و پاسخگويي به درخواستهاي مشورتي و برنامه‌اي واحدهاي سازماني، استاني و ديگر دستگاه‌ها.

12. همكاري با مراكز علمي، پژوهشي، دانشگاهي و فرهنگي و افراد حقيقي در حوزه وظايف دفتر.

 

الف-4-1 گروه مطالعات راهبردي:

معرفي:

اين گروه موظف به برنامه‌ريزي و مطالعات راهبردي و كاربردي سازمان بوده و مسئوليت آن بعهده رئيس گروه مي‌باشد. رئيس گروه با پيشنهاد مدير دفتر مطالعات راهبردي و تربيت قرآني و از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1. برنامه‌ريزي و انجام مطالعات راهبردي و پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مسائل و نيازهاي قرآني جامعه اسلامي به ويژه در حوزه فعالان قرآني.

2. سياستگذاري، هدايت و حمايت و پشتيباني علمي از فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه قرآن.

3. تهيه راهكارهاي قرآني مناسب جهت پاسخگويي به نيازها و حل معضلات فرهنگي و اجتماعي.

4. شناسايي، تحليل و آسيب شناسي فعاليتهاي متنوع قرآني كشور و ارائه راه كارهاي متناسب، جهت گسترش، پويايي و افزايش كارآمدي و اثر بخشي آنها.

5. تهيه و تامين محتوا و پاسخگويي به نيازهاي سازماني در مركز و استانها.

6. تعامل مستمر با سازمانها و نهادهاي تاثيرگذار و نيز اقشار مختلف جامعه همچون استادان قرآني، صاحب نظران (حوزه و دانشگاه)، فرهنگيان ، جوانان ، بانوان و .... ، به منظور شناخت بهتر و اطلاع از آخرين وضعيت فكري و رفتاري با توجه به ماموريتها و وظايف سازماني.

7. جمع آوري اطلاعات پايه در زمينه موضوعات، سازمانها، نهادها و افراد مرتبط با سازمان دارالقرآن‌الكريم.

8. تاليف، ترجمه، توليد و انتشار كتب،متون و نشريات مورد نياز به منظور تعميق و گسترش فرهنگ و معارف قرآني متناسب به ماموريتهاي سازمان دارالقرآن الكريم.

9. ايجاد كتابخانه تخصصي و بانك اطلاعات پژوهشهاي قرآني جهت بهره‌گيري پژوهشگران در حوزه‌هاي مرتبط با ماموريت سازمان.

10. تهيه و انتشار خبرنامه تخصصي يا گزارش برنامه هاي ويژه قرآني براي اطلاع مديران و مسئولان سازمان و ساير مراكز ذي‌ربط.

11. حمايت از پژوهشها و پژوهشگران و مؤلفين قرآني.

12. ارزيابي و ارزشيابي در خصوص كيفيت و اثربخشي برنامه ‌هاي قرآني اجرا شده و ارائه نتايج حاصله به برنامه‌ريزان و مجريان مربوطه.

13. آسيب شناسي و تحليل فعاليتها و ظرفيتهاي قرآني نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالي كشور و برنامه‌ريزي به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و كمك به رفع آسيبهاي موجود.

14. بررسي و پيشنهاد برنامه درسي براي رشته‌هاي موجود و رشته‌هاي جديد قرآني در مؤسسات آموزش عالي.

  

الف-4-2 گروه مشاوره و تربيت قرآني:

معرفي:

اين گروه موظف به برنامه‌ريزي و اقدام در خصوص تربيت و مشاوره قرآني بوده و مسئوليت آن به عهده رئيس گروه مي‌باشد. رئيس گروه با پيشنهاد مدير دفتر مطالعات راهبردي و تربيت قرآني و از سوي رئيس سازمان منصوب مي‌شود.

اهم وظايف:

1. تبديل نتايج حاصل از مطالعات و تحقيقات به مواد قابل استفاده در نظام آموزشي اعم از تعليمي يا تربيتي و مهارتي.

2. تدوين و طراحي كارگاههاي آموزشي به صورت گروهي و عمومي براي مخاطبين عام و همچنين تدوين و طراحي كارگاههاي خاص، براي مخاطبين ويژه.

3. طراحي و تدوين ضوابط و چرخه تأسيس و راه اندازي مراكز مشاوره قرآني كشور از طريق تعامل با مركز ذيصلاح (مانند سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور) و اخذ مجوزهاي قانوني.

4. تلاش جهت راه اندازي مراكز مشاوره در مركز و سطح استانها و شهرستانها با زمانبندي منظم.

5. طبقه بندي و نياز سنجي مراكز مشاوره و كارگاه‌ها جهت چاره‌جويي و رفع موانع و مشكلات موجود.

6. تربيت و توجيه مربيان و مشاوران ذيصلاح با توجه به شرايط عمومي و اختصاصي فعاليت در اين حوزه و تامين نياز نيروي انساني مراكز مشاوره و كارگاهها.

7. همكاري با دفتر پژوهش و مطالعات راهبردي در امور مرتبط.

 

الف-5 مشاورين

باتوجه به نياز رياست سازمان به مشاوره در زمينه‌هاي مختلف، سازمان نسبت به بهره‌گيري از مشاورين در حوزه‌هاي مورد نياز اقدام مي‌نمايد.

  

الف-6 واحد حراست:

معرفي: برنامه‌ريزي، سازماندهي، نظارت و هدايت کليه فعاليتها و اقدامات حراستي در رابطه با پرسنل، تأسيسات و مدارک محرمانه بعهده اين واحد مي‌باشد. اين واحد داراي 1 مسئول و 3 نگهبان است.

اهم وظايف مسئول واحد حراست :

1- اتخاذ تدابیر مناسب جهت ارتباط و تعامل با رئیس و مدیران ارشد سازمان.

2- اظهار نظر در تعیین صلاحیت کارکنان سازمان پس از اظهار نظر مقامات ذیصلاح.

3- راه اندازی دبیرخانه محرمانه و نظارت برفعالیتهای آن حسب دستور مافوق.

4- تجزیه و تحلیل و بررسی موضوعات مربوط به سازمان و انجام بررسیهای ویژه در رابطه با موضوعات خاص که از سوی دفتر مرکزی حراست ارجاع می گردد.

5- ارائه خدمات مشاوره ای به عالیترین مقام سازمان.

6- نظارت و بررسی شرایط حفاظتی و امنیتی سازمان و نوع تهدیدات و حوادث احتمالی و میزان آن و تعیین ضریب حفاظتی بر اساس آن و نظارت بر تجهیز سازمان به و سایل ایمنی.

7- برنامه ریزی و نظارت به منظور تأمین امنیت کنفرانسها، جلسات، همایشها، اردوها، آزمون ها و سایر موارد مشابه.

8- برنامه ریزی مناسب جهت ابلاغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مقررات و توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت بر حسن اجرای آن.

9- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تأمین و حفاظت از اطلاعات، سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات رایانه ای و جلوگیری از نفوذ، دسترسی و سرقت اطلاعات ، ارتقا ضریب امنیتی سیستم های رایانه ای و اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی در حوزه حراست IT .

10- جمع آوری ، حفظ و نگهداری اطلاعات و آمار جهت ارائه گزارش به مقام مافوق.

11- تهیه گزارش کار پرونده های تعیین صلاحیتی و تخلفاتی و ارایه آن به مقام مافوق.

12- انجام استعلامات مورد نیاز از مراکز ذی ربط بمنظور بررسی و تکمیل سوابق اشخاص.

13- بررسی صلاحیت کارکنان و مدیران سازمان با استفاده از اسناد ، مدارک و تحقیقات لازم و ارایه گزارش مستند به مقام مافوق

14- نظارت بر اجرای کلیه امور اجرایی مربوط به حراست فیزیکی در ارتباط با وظایف ستادی حراست و راه اندازی و زمان بندی کشیک حفاظت فیزیکی اماکن و تأسیسات.

15- انجام سایر امور ارجاعی مربوط به پست.

آيه هدايت
﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ
سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند که از او پيروى کردند، و (در زمان و عصر او، به مکتب او وفادار بودند. همچنين) اين پيامبر و کسانى که (به او) ايمان آورده‏اند (از همه سزاوارترند) و خداوند، ولىّ و سرپرست مؤمنان است. (آل عمران/68)
تلاوت روز
راغب مصطفي غلوش

يادداشتهاي قرآني
نوشته هاي قرآني
  • تناسب آيات قرآن
  • نويسنده : علي قانعي اردكان
جستجو در سايت
عضويت در خبرنامه
با عضويت در خبرنامه، از آخرين اخبار، رويدادها و امكانات جديد سايت تلاوت، با خبر شويد!